Игра „ Регистрирай билет за Аквамен”

Играта се провежда в периода от  28 декември до 13 януари 2019 включително. Всяко участие е валидно в рамките на упоменатия период.

 1. Описание на Играта

Целта на Играта е популяризиране на филма „Аквамен” в страницата на Cinema City във Facebook, в рамките на която Участниците (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Наградите (дефинирани по-долу).

 1. Организатор на Играта и Официални правила на Играта

Наградите за участниците в Играта се осигуряват от: Александра Филмс

Игра  Регистрирай билет на „Аквамен” („Играта”) се организира и провежда от Cinema City България, (наричан "Организатор" по-долу). С приемане на приложението, Участниците в Играта се съгласяват с изложеният по-долу регламент на Играта  (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес - www.facebook.com/CinemaCityBulgaria

Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.facebook.com/CinemaCityBulgaria  за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени.

Наградите за участниците в Играта се осигуряват от: „Александра Филмс ”.

 

 1. Участници в Играта

4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу "Официални Правила").

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и е направило валидна регистрация в www.facebook.com (съгласно правилата на страницата), и което в периода на Играта от 28 декември до 14 януари 2019 включително е регистрирало своя билет от Cinema City България от филма „Аквамен”,  в приложението Играта на www.facebook.com/CinemaCityBulgaria.

4.3. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.

4.4. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за компанията, която организира играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

4.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо Участниците.

4.6. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на Играта („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. Нарушение изрично включва действия за: а) регистрация на билет за 3D очила; б)регистрация на билет от друг филм или от друга кино верига; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в томболата или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила, в т.ч. правилата за регистрация.

 1. Територия на Играта

Играта се провежда на територията на Република България. Играта се организира на български език и провежда на фен страницата на Cinema City България  в социалната мрежа Facebook (Фейсбук) www.facebook.com/CinemaCityBulgaria.

 1. Описание на наградите
Наградите представляват само и единствено:

 • Шапка- 2бр
 • Дамски топ- 2бр
 • Тениска- 1 бр
 • Bluetooth колонка –1 бр

6.1. 6 души от участвалите, избрани на томболен принцип, ще спечелят по една от посочените награди. Един участник може да спечели само по веднъж.

6.2. Тегленето на Наградата в Играта се извършва на лотариен принцип на 21.12.2018 г. Победителите ще бъдат обявени на страница https://www.facebook.com/CinemaCityBulgaria

6.3. Срок за получаване до 10ти февруари 2019 г.

 1. Определяне на спечелилите участници

7.1. Печелившите Участници ще бъдат избрани чрез жребий на случаен принцип от базата данни , включваща всички Участници, и техните имена ще бъдат обявени на специализираното приложение/таб на играта, който се намира на: www.facebook.com/CinemaCityBulgaria

7.2. Наградите ще се предоставят само на Участници, чиято регистрация е валидна. Валидна е всяка регистрация, направена от Участник при точно спазване на настоящите Официални Правила.

 1. 8. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди.

 1. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на Facebook страницата на Синема Сити България www.facebook.com/CinemaCityBulgaria, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата,форсмажорни или други обстоятелства, които налагат спиране на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.

 1. Печеливши претенции

Наградите ще се предоставят на Участници, които имат право да участват в Играта и са били обявени за печеливши по Официалните Правила на Играта.

 1. Грешки и невалидни регистрации

Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

 1. 12. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между  Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 1. 13. Публичност

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни.

 1. 14. Отговорност

14.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

14.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

14.3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

14.4.  Организаторът не отговаря

(i) за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата;

(ii) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила;

(iii) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

14.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

14.6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

14.7. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

14.8. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши за претенции, които възникват след обявяването на печелившите участници.  

14.9. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на специално създаденото приложение на Facebook страницата на Синема Сити България, на интернет адрес: www.facebook.com/CinemaCityBulgaria

14.10. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.

14.11.Организаторът си запазва правото да прекрати конкурса или да промени неговите правила по всяко време и без предупреждение.

 1. 15. Допълнителни разпоредби

15.1. С изпращането на заявление за регистрация от Участник се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

15.2. Официални правила Официалните правила ще бъдат достъпни на специализираното приложение/таб на играта, което се намира на Facebook страницата на Синема Сити България www.facebook.com/CinemaCityBulgaria за периода на Играта.

15.3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

15.4. Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, подкрепена, администрирана или свързана с Facebook.